آمار سایت

امروز928
دیروز5894
مجموع39459547
نظر سنجی از ارباب رجوع
1- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار هواشناسی مازندران مطلع می شوید؟ *


گرینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

2- پیش بینی هایهواشناسی مازندران چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟

ورودی نامعتبر است

3- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی‌های هواشناسی مازندران رضایت دارید؟

ورودی نامعتبر است

4-تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش‌بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟

ورودی نامعتبر است

5- ضرورت افزایش کمی گزارش‌های هواشناسی درطول شبانه‌روزچقدر است ؟

ورودی نامعتبر است

6- به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های هواشناسی مازندران طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است؟

ورودی نامعتبر است

7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد هواشناسی مازندران چگونه است ؟

ورودی نامعتبر است