منشور ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم هواشناسی استان مازندران

  • تدوین برنامه های عملیاتی لازم به منظور اجرایی نمودن راهکارهای پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب دیده
  • پایش و ارزیابی برنامه های عملیاتی ابلاغی پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب پذیر
  • تدوین راهکارهای تشویق کارکنان و مراجعین در اجرای قانون سلامت اداری
  • ارتقاء سازوکارهای کشف و اعلام تخلف و جرائم به مراجع ذیصلاح
  • تهیه و تدوین برنامه های آموزشی آگاه سازی در راستای ارتقاء سلامت اداری
  • آکگاه سازی مراجعین نسبت به حقوق و تعهدات قانونی
  • پیگیری استقرار سیستم جامع رسیدگی به شکایات تحت وب
  • استانداردسازی نحوه ارائه خدمات به مراجعین
  • سنجش رضایت مندی مراجعین از خدمات ارائه شده در حوزه سلامت اداری