نام 

عرض

شماره

تاریخ تاسیس

ارتفاع

طول

عرض

ایستگاه

ردیف

جغرافیایی

جغرافیایی

ایستگاه

شمسی

میلادی

(متر)

جغرافیایی

جغرافیایی

تلارسر

۱ ۵۰.۴۴ ۳۶.۵۱ ۱۸۳۱۷ ۱۳۷۴ ۱۹۶۸ ۷۹ ۵۰.۴۴ ۳۶.۵۱

خشکه داران

۲ ۵۰.۵۲ ۳۶.۴۸ ۱۸۳۳۱ ۱۳۴۶ ۱۹۶۷ ۲ ۵۰.۵۲ ۳۶.۴۸

چمستان نور

۳ ۵۲.۰۹ ۳۶.۲۹ ۱۸۴۳۰ ۱۳۵۷ ۱۹۷۸ ۷۳ ۵۲.۰۹ ۳۶.۲۹

مهدشت

۴ ۵۳ ۳۶.۳۱ ۱۸۴۲۲ ۱۳۴۶ ۱۹۶۷ ۱۱۸ ۵۳ ۳۶.۳۱

افراچال

۵ ۵۳.۱۵ ۳۶.۱۴ ۱۸۵۱۶ ۱۳۳۷ ۱۹۵۸ ۱۳۰۰ ۵۳.۱۵ ۳۶.۱۴

بایعکلا

۶ ۵۳.۱۴ ۳۶.۴۴ ۱۳۷۱ ۱۹۹۲ ۴ ۵۳.۱۴ ۳۶.۴۴

تیرتاش

۷ ۵۳.۴۴ ۳۶.۴۵ ۱۸۳۴۸ ۱۳۶۰ ۱۹۸۱ -۱۴ ۵۳.۴۴ ۳۶.۴۵

بابل کنار

۸ ۵۲.۴۳ ۳۶.۲۱ ۱۸۴۲۰ ۱۳۷۶ ۱۹۹۷ ۹۱ ۵۲.۴۳ ۳۶.۲۱

طالع سوادکوه

۹ ۵۳.۰۱ ۳۶.۰۴ ۱۸۵۸۷ ۱۳۷۹ ۲۰۰۰ ۸۴۴ ۵۳.۰۱ ۳۶.۰۴

فریم محمدآباد

۱۰ ۵۳.۱۶ ۳۶.۰۹ ۱۸۵۶۰ ۱۳۷۹ ۲۰۰۰ ۷۲۰ ۵۳.۱۶ ۳۶.۰۹

پشرت

۱۱ ۵۳.۴۷ ۳۶.۱۶ ۱۸۵۰۶ ۱۳۷۹ ۲۰۰۰ ۱۵۲۰ ۵۳.۴۷ ۳۶.۱۶

دانشکده کشاورزی

۱۲ ۵۳.۰۴ ۳۶.۳۹ ۱۸۳۷۱ ۱۳۸۱ ۲۰۰۲ -۱۵ ۵۳.۰۴ ۳۶.۳۹