ردیف

ایستگاهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییارتفاع

(متر)

تاریخ تاسیس
شمسیمیلادی

۱

بابل کنار

۳۶.۳۵۵۲.۷۱۶۶۶۷۹۱۱۳۷۶۱۹۹۷

۲

بیشه بنه۳۶.۵۶۶۹۵۳.۸۱۶۱۴۴۰۱۴۰۱

۲۰۲۲

۳

کلاردشت۳۶.۵۵۵۱.۱۵۷۱۲۰۰۱۴۰۰۲۰۲۱

۴

پشرت

۳۶.۲۶۵۳.۷۸۳۳۳۳۱۵۲۰۱۳۷۹۲۰۰۰

۵

شیاده بند پی

۳۶.۳۱۷۵۲.۵۵۳۲۱۳۱۴۰۰

۲۰۲۱

۶چمستان نور۳۶.۴۸۳۳۳۵۲.۰۱۵۷۳۱۳۵۷

۱۹۷۸

۷تنکابن۳۶.۸۱۵۰.۹۷-۱۳۹۹

۲۰۲۰

۸

دلیر چالوس

۳۶.۳۲۳۰۶۵۱.۱۰۱۹۴۱۹۹۵۱۴۰۲

۲۰۲۳

۹جویبار۳۶.۶۹۱۳۹۵۲.۸۹۶۶۷۱۷-۱۴۰۲

۲۰۲۳