ردیف

شهرستان ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع

(متر)

تاریخ تاسیس
شمسی

میلادی

۱

آمل پنجاب ۵۲.۲۵۲۳۴۳ ۳۶.۰۹۹۴۱۰ ۱۰۰۵ ۱۳۴۸

۲

آمل اسکو محله ۵۲.۳۱۰۰۵۰ ۳۶.۴۰۵۴۴۳ ۱۷۲ ۱۳۷۷

۳

آمل شنگلده ۵۲.۲۵۶۹۴۰ ۳۶.۹۱۴۷۵۴ ۱۴۵۵

۱۳۴۹

۴

آمل هل.مسر ۵۲.۳۴۶۵۰۰ ۳۶.۴۰۶۷۴۵ ۱۸۴ ۱۳۴۹

۵

آمل پاشاکلا ۵۲.۴۲۰۳۸۹ ۳۶.۴۲۳۹۸۱ ۱۰۲ ۱۳۹۷
۶ آمل بلیران ۵۲.۴۲۶۶۴۳ ۳۶.۳۵۵۵۷۱ ۱۷۷

۱۳۷۸

۷ آمل کنگرج کلا ۵۲.۴۶۲۱۴۷ ۳۶.۱۹۳۳۸۸ ۱۰۵۰

۱۳۷۸

۸

آمل اندوار ۵۲.۴۷۵۷۵۷ ۳۶.۰۶۲۵۵۳ ۲۰۹۰ ۱۳۷۹
۹ بابل آهنگرکلا ۴۲.۶۷۴۵۴۲ ۳۶.۳۹۷۹۳۲ ۵۴

۱۳۹۷

 ۱۰

بابل بندپی غربی(خشرودپی) ۵۲.۵۳۰۰۰۰ ۳۶.۳۷۰۰۰۰ ۱۱۱ ۲۰۱۸
۱۱ بابل گلوگاه ۵۲.۶۲۰۰۰۰ ۳۶.۳۰۰۰۰۰ ۲۸۹

۱۳۷۸

۱۲

بابل اطاق سرا ۵۲.۶۳۸۴۱۶ ۳۶.۳۹۸۵۳۰ ۵۶ ۱۳۹۷
۱۳ بهشهر سفیدچاه ۵۳.۸۸۴۵۱۲ ۳۶.۶۰۱۲۹۶ ۱۰۳۶

۱۳۷۸

۱۴

بهشهر کیاسر ۵۳.۸۲۸۲۳۳ ۳۶.۵۷۷۵۷۵ ۱۱۵۳ ۱۳۹۷
۱۵ بهشهر ارضت ۵۳.۹۷۱۳۲۷ ۳۶.۵۹۹۴۹۳ ۱۴۹۹

۱۳۸۰

۱۶

چالوس مرزن آباد ۵۱.۲۸۱۶۹۹ ۳۶.۴۵۳۲۶۷ ۶۳۳ ۱۳۴۸
۱۷ چالوس دلیر ۵۱.۰۹۴۰۱۸ ۳۶.۳۲۴۸۱۷ ۲۰۴۸

۱۳۷۹

۱۸

تنکابن خشکداران ۵۰.۹۷۵۲۷۸ ۳۶.۷۱۶۶۶۷ ۵۴ ۱۳۴۶
۱۹ تنکابن گلعلی آباد ۵۰.۸۵۰۰۰۰ ۳۶.۷۰۰۰۰۰ ۳۱۸

۱۳۷۶

۲۰

تنکابن شانه تراش محله ۵۲.۷۲۲۳۵۱ ۳۶.۶۴۴۱۰۶ ۱۵۷۹ ۱۳۸۰
۲۱ تنکابن سفیدآب ۵۱.۰۱۸۷۷۴ ۳۶.۶۷۳۷۵۳ ۳۵۲

۱۳۷۶

۲۲

تنکابن بالااشتوج ۵۰.۷۵۵۸۰۲ ۳۶.۶۴۰۶۹۳ ۸۳۱ ۱۳۷۶
۲۳ رامسر تمل ۵۰.۴۱۹۳۴۷ ۳۶.۶۴۴۲۷۵ ۲۰۲۰

۱۳۷۹

۲۴

رامسر سنگ پشته ۵۰.۶۵۹۲۳۰ ۳۶.۸۵۸۲۹۸ ۳۲۳ ۱۳۷۵
۲۵ رامسر میان لات ۵۰.۶۰۴۵۱۹ ۳۶.۹۰۴۰۹۳ ۱۵۸

۱۳۷۶

۲۶

رامسر گالش محله ۵۰.۷۳۲۴۵۴ ۳۶.۸۳۱۴۲۳ ۷۳ ۱۳۷۶
۲۷ رامسر سرلیماک ۵۰.۶۹۲۵۱۳ ۳۶.۸۵۷۴۸۵ ۴۱۰

۱۳۷۶

۲۸

ساری تاکام ۵۳.۱۶۷۲۰۵ ۳۶.۳۵۴۵۷۰ ۴۰۶ ۱۳۹۷
۲۹ ساری سیاوشکلا ۵۳.۵۲۶۷۷۰ ۳۶.۱۶۹۸۱۰ ۱۳۳۰

۱۳۸۲

۳۰

ساری ورکی ۵۳.۱۴۸۲۱۹ ۳۶.۲۹۵۰۲۹ ۶۷۲ ۱۳۷۵
۳۱ سوادکوه شمالی بورخانی ۵۲.۸۳۳۳۶۴ ۳۶.۲۳۳۴۴۵ ۵۴۷

۱۳۸۲

۳۲

سوادکوه شمالی بورخیل ۵۲.۸۲۵۸۹۴ ۳۶.۳۶۹۱۳۲ ۱۳۹ ۱۳۷۴
۳۳ سوادکوه شمالی کالی کلا ۵۲.۷۳۲۰۳۶ ۳۶.۲۲۷۴۶۸ ۴۱۴

۱۳۷۵

۳۴

سوادکوه شوراب ۵۲.۹۶۵۷۰۷ ۳۵.۶۸۱۵۹۴ ۲۰۰۹ ۱۳۷۵
۳۵ سوادکوه زیراب ۵۲.۹۶۰۰۰۰ ۳۶.۰۰۰۰۰۰ ۲۳۶۱

۱۳۷۸

۳۶

سوادکوه سوخته سرا ۵۳.۰۱۳۷۸۹ ۳۶.۲۹۰۷۵۴ ۵۸۹ ۱۳۷۵
۳۷ سوادکوه تیلم ۵۲.۹۴۵۳۵۴ ۳۶.۰۲۶۵۲۵ ۱۳۹۶

۱۳۹۷

۳۸

قائم­شهر اسکندرکلا ۵۲.۸۲۹۷۷۳ ۳۶.۴۴۷۸۲۲ ۶۳ ۱۳۹۷
۳۹ میاندرود بازیارخیل ۵۳.۳۳۱۵۰۳ ۳۶.۴۴۲۱۱۱ ۳۷۷

۱۳۷۸

۴۰

نور دارابکلا ۵۳.۲۵۲۸۳۲ ۳۶.۵۶۱۴۲۹ ۱۲۱ ۱۳۷۴
۴۱ نور بطاهرکلا ۵۱.۷۱۹۰۱۷ ۳۶.۱۲۰۳۴۶ ۲۵۷۲

۱۳۸۲

۴۲

نور رئیس کلا لاویج ۵۲.۰۳۰۰۰۰ ۳۶.۳۸۰۰۰۰ ۷۰۶ ۱۳۷۸
۴۳ نور واز ۵۲.۱۱۱۰۴۲ ۳۶.۳۳۹۹۹۹۳ ۸۰۸

۱۳۸۰

۴۴

نور تاکر ۵۲.۰۰۹۴۲۳ ۳۶.۱۹۹۲۱۱ ۱۷۶۴ ۱۳۷۸
۴۵ نور جوربند ۵۲.۱۲۱۶۶۲ ۳۶.۴۳۸۹۴۸ ۲۶۴

۱۳۷۸

۴۶

نور دونای علیا ۵۲.۳۶۶۶۴۴ ۳۶.۱۹۷۵۵۹ ۲۴۶۸ ۱۳۶۵
۴۷ نوشهر بسطام ۵۱.۳۵۴۲۵۳ ۳۶.۴۴۴۶۵۷ ۹۲۸

۱۳۹۷

۴۸

نوشهر کندلوس ۵۱.۵۶۷۵۳۸ ۳۶.۳۲۵۶۵۹ ۱۶۳۹ ۱۳۷۸
۴۹ کلاردشت کلاردشت لاهور ۵۱.۱۸۰۰۰۰ ۳۶.۵۱۰۰۰۰ ۱۱۲۹

۱۳۳۶

۵۰

قائم­شهر تلوک ۵۲.۹۱۰۰۰۰ ۳۶.۴۶۰۰۰۰ ۶۵ ۱۳۹۷
۵۱ بهشهر رستمکلا ۵۳.۴۰۰۰۰۰ ۳۶.۳۵۰۰۰۰ ۵

۱۳۷۶

۵۲

محمودآباد وزرا محله ۵۲.۴۶۳۸۵۶ ۳۶.۶۷۳۳۲۷ ۲۱-

۱۳۷۴

۵۳ محمودآباد کلوده ۵۲.۲۵۵۸۷۵ ۳۶.۵۵۸۶۰۱ ۳-

۱۳۶۶