مشخصات ایستگاههای
بارانسنجی استان مازندران

ردیف

تاسیس

تاریخ

ارتفاع

عرض

طول

شماره

نام ایستگاه

شمسی

میلادی

متر

جغرافیایی

جغرافیایی

شهرستان

ایستگاه

۱

میانلات

۱۳۷۶

۱۹۹۷

۱۳۰

۳۶.۵۴

۵۰.۳۶

رامسر

۰۸۲۰۵-
۲

سرلیماک

۱۳۷۶

۱۹۹۷

۳۹۵

۳۶.۵۱

۵۰.۴۱

رامسر

۰۸۲۱۵-
۳

ازارک (لیما کلام)

۱۳۷۵

۱۹۹۶

۲۰۶

۳۶.۵۱

۵۰.۴۲

رامسر

۰۸۲۱۸-
۴

گلعلی آباد

۱۳۷۶

۱۹۹۷

۳۰۰

۳۶.۴۲

۵۰.۵۱

تنکابن

۰۸۲۹۵-
۵

نمک آبرود

۱۳۷۷

۱۹۹۸

۲۸

۳۶.۴

۵۱.۱۸

چالوس

۰۸۳۰۵-
۶

ورزا محله

۱۳۷۴

۱۹۹۵

-۲۰

۳۶.۴

۵۲.۲۷

محمود آباد

۰۸۳۶۰-
۷

بالااشتوج

۱۳۷۶

۱۹۹۷

۷۹۰

۳۶.۳۹

۵۰.۴۷

تنکابن

۰۸۴۲۰-
۸

جویبار

۱۳۷۲

۱۹۹۳

-۱۰

۳۶.۳۶

۵۲.۵۳

جویبار

۰۸۴۶۰-
۹

رستمکلا

۱۳۷۶

۱۹۹۷

۵

۳۶.۳۵

۵۳.۴

نکا

۰۸۵۰۰-
۱۰

کلوده

۱۳۶۶

۱۹۸۷

۳۶.۳۴

۵۲.۱۶

محمود آباد

۰۸۵۱۵-
۱۱

کلاردشت لاهو

۱۳۳۶

۱۹۵۷

۱۱۰۰

۳۶.۳۱

۵۱.۱۱

چالوس

۰۸۵۳۰-
۱۲

بیشه سر

۱۳۷۲

۱۹۹۳

۴۰

۳۶.۲۹

۵۲.۵۶

قائمشهر

۰۸۵۷۳-
۱۳

گنج افروز-گتاب

۱۳۷۳

۱۹۹۴

۹

۳۶.۲۸

۵۲.۳۹

بابل

۰۸۵۸۲-
۱۴

مرزن آباد

۱۳۴۸

۱۹۶۹

۷۶۰

۳۶.۲۷

۵۱.۱۷

چالوس

۰۸۵۹۰-
۱۵

هلومسر

۱۳۴۹

۱۹۷۰

۲۳۰

۳۶.۲۶

۵۲.۲۱

آمل

۰۸۶۰۰-
۱۶

بورخیل

۱۳۷۴

۱۹۹۵

۷۰

۳۶.۲۲

۵۲.۴۹

قائمشهر

۰۸۶۳۴-
۱۷

بابل کنار

۱۳۷۳

۱۹۹۴

۹۱

۳۶.۲۱

۵۲.۴۴

بابل

۰۸۶۵۵-
۱۸

پل سفید

۱۳۴۹

۱۹۷۰

۵۶۸

۳۶.۰۸

۵۳.۰۵

سوادکوه

۰۸۷۲۰-
۱۹

سوخته سرا

۱۳۷۵

۱۹۹۶

۵۴۰

۳۶.۱۷

۵۳.۰۱

سوادکوه

۰۸۷۲۸-
۲۰

ورکی

۱۳۷۵

۱۹۹۶

۶۴۴

۳۶.۱۷

۵۳.۰۹

ساری

۰۸۷۲۴-
۲۱

گالیکلا لفور

۱۳۷۵

۱۹۹۶

۳۴۵

۳۶.۱۳

۵۲.۴۴

بابل

۰۸۷۵۵-
۲۲

دونا علیا

۱۳۶۵

۱۹۸۶

۲۴۰۰

۳۶.۱۲

۵۱.۲۷

نوشهر

۰۸۷۶۵-
۲۳

شنگلده

۱۳۴۹

۱۹۷۰

۱۵۲۰

۳۵.۵۵

۵۲.۱۵

آمل

۰۸۸۳۰-
۲۴

پنجاب

۱۳۴۸

۱۹۶۹

۱۲۰۰

۳۶.۰۶

۵۲.۰۸

نور

۰۸۹۲۰-
۲۵

شورآب

۱۳۷۵

۱۹۹۶

۱۸۵۰

۳۵.۵۱

۵۲.۵۸

سوادکوه

۰۸۹۷۰-
۲۶

سفیدچاه

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۱۰۴۰

۳۶.۳۶

۵۳.۵۳

بهشهر

۰۸۴۶۳-
۲۷

زیرآب

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۳۸۰

۳۶.۱

۵۲.۵۸

سوادکوه

۰۸۷۹۰-

۲۸

شیرگاه

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۱۴۵

۳۶.۱۹

۵۲.۵۳

سوادکوه

۰۸۷۰۰-

۲۹

بلیران

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۱۷۰

۳۶.۲۱

۵۲.۲۶

آمل

۰۸۶۴۶-

۳۰

جوربند

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۳۰۰

۳۶.۲۶

۵۲.۰۷

نور

۰۸۵۹۷-

۳۱

رئیس کلا لاویج

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۷۰۰

۳۶.۲۳

۵۲.۰۲

نور

۰۸۶۲۵-

۳۲

تاکر

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۱۷۹۰

۳۶.۱۲

۵۲

آمل

۰۸۷۶۸-

۳۳

بازیارخیل

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۴۸۰

۳۶.۲۶

۵۳.۲

ساری

۰۸۶۰۲-

۳۴

کنگرج کلا

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۱۱۶۰

۳۶.۱۱

۵۲.۲۸

آمل

۰۸۷۸۵-

۳۵

دلیر

۱۳۷۹

۲۰۰۰

۱۹۲۰

۳۶.۱۹

۵۱.۰۶

چالوس

۰۸۶۸۰-

۳۶

تمل

۱۳۷۹

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۳۶.۳۹

۵۰.۲۵

رامسر

۰۸۳۷۵-
۳۷

اندوار

۱۳۷۹

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۳۶.۰۴

۵۲.۲۸

آمل

۰۸۸۹۰-
۳۸

کندلوس

۱۳۷۹

۲۰۰۰

۱۴۷۰

۳۶.۱۹

۵۱.۳۴

نوشهر

۰۸۶۸۵-
۳۹

واز

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۸۵۰

۳۶.۲

۵۲.۰۷

نور

۰۸۶۷۰-
۴۰

شیخ موسی

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۱۸۶۰

۳۶.۰۷

۵۲.۳۵

بابل

۰۸۸۲۵-
۴۱

ارضت

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۱۴۵۰

۳۶.۳۶

۵۳.۵۸

بهشهر

۰۸۴۶۷-
۴۲

میناک

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۲۴۵۰

۳۶.۱۳

۵۱.۳۶

نوشهر

۰۸۷۴۱-
۴۳

شانه تراش

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۱۴۰۰

۳۶.۳۸

۵۰.۴۱

تنکابن

۰۸۴۳۱-
۴۴

گلامره

۱۳۸۰

۲۰۰۱

۱۳۰۰

۳۶.۲۵

۵۰.۱۱

چالوس

۰۸۶۰۴-
۴۵

زاغمرز

۱۳۷۸

۱۹۹۹۹

۳۶.۴۸

۵۳.۱۸

بهشهر

۰۸۲۶۵-
۴۶

میاندرود

۱۳۷۸

۱۹۹۹

۳۶.۳۲

۵۳.۰۳

ساری

۰۸۵۲۷-
۴۷

بورخانی

۱۳۸۲

۲۰۰۳

۹۵۰

۳۶.۱۴

۵۲.۵

سوادکوه

۰۸۷۸۵-
۴۸

سیاوش کلا

۱۳۸۲

۲۰۰۳

۱۳۰۰

۳۶.۱

۵۳.۳۳

ساری

۰۸۸۵۵۵-
۴۹

بطاهرکلا

۱۳۸۲

۲۰۰۳

۲۵۰۰

۳۶.۰۶

۵۱.۴۳

نور

۰۸۷۳۸-
۵۰

ارم

۱۳۸۲

۲۰۰۳

۱۲۷۰

۳۶.۲۴

۵۳.۴۳

نکا

۰۸۶۱۰-