نوع  ایستگاه تاریخ تاسیس ارتفاع طول عرض نام 
شمسی میلادی
(متر)
جغرافیایی جغرافیایی ایستگاه ردیف
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۸۱ ۲۰۰۲ ۱۹۰۰ ۵۲.۵۱ ۳۶.۰۵ آلاشت
۱
تحقیقات
کشاورزی
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ ۲۹ ۵۲.۴۷ ۳۶.۴۷ آمل
۲
سینوپتیک
اصلی
۱۳۳۰ ۱۹۵۱ -۲۱ ۵۲.۶۵ ۳۶.۷۲ بابلسر
۳
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۸۵ ۲۰۰۶ ۲۱۲۰ ۵۱.۴۸ ۳۶.۱۲ بلده
۴
سینوپتیک
دریایی و مرکز رادار
۱۳۸۳ ۲۰۰۴ -۲۰ ۵۳.۲۲ ۳۶.۵۱ بندرامیرآباد
۵
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۸۱ ۲۰۰۲ ۶۱۰ ۵۳.۰۵ ۳۶.۰۸ پل سفید
۶
سینوپتیک
اصلی
۱۳۷۸ ۱۹۹۹ ۱۶ ۵۲.۱۸ ۳۶.۶۲ دشت ناز
۷
سینوپتیک
اصلی
۱۳۳۴ ۱۹۵۵ -۲۰ ۵۰.۶۴ ۳۶.۹ رامسر
۸
سینوپتیک
اصلی
۱۳۷۸ ۱۹۹۹ ۲۲.۰۷ ۵۳ ۳۶.۵۵ ساری
۹
سینوپتیک  ۱۳۷۸ ۱۹۹۹ ۱۸۵۵.۴ ۵۱.۳ ۳۶.۲۵ سیاه بیشه
۱۰
تحقیقات
هواشناسی کشاورزی/ اصلی
۱۳۶۳ ۱۹۸۴ ۱۴.۷ ۵۲.۸۲ ۳۶.۴۳ قراخیل
۱۱
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۸۵ ۲۰۰۶ ۱۵۵۰ ۵۱.۴۴ ۳۶.۲۳ کجور
۱۲
سینوپتیک
اصلی
۱۳۸۰ ۲۰۰۱ ۱۲۹۴ ۵۳.۵۵ ۳۶.۲۳ کیاسر
۱۳
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۸۳ ۲۰۰۴ -۱۰ ۵۳.۴۹ ۳۶.۴۷ گلوگاه
۱۴
سینوپتیک
اصلی
۱۳۵۶ ۱۹۷۷ -۲۰.۹ ۵۱.۵ ۳۶.۶۵ نوشهر
۱۵
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۹۹ ۲۰۲۰ -۲۶ ۵۲.۰۵ ۳۶.۲۱ ایزدشهر
۱۶
سینوپتیک
تکمیلی
۱۳۹۹ ۲۰۲۰ ۲۱۳۰ ۵۲.۱۰ ۳۵.۵۲ رینه
۱۷