پیش بینی فصلی بارش و دمای مازندران–خرداد۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)

پیش بینی فصلی بارش و دمای کشور –اردیبهشت۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)

پیش بینی فصلی بارش و دمای مازندران–اردیبهشت۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)

پیش بینی فصلی بارش و دمای کشور –اردیبهشت۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)

پیش بینی فصلی بارش و دمای مازندران –فروردین ۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)

پیش بینی فصلی بارش و دمای کشور –فروردین۱۴۰۲(جهت دانلود اینجا کلیک کنید)