اولین نشست بررسی اجرایی شدن برنامه عملیاتی توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) مازندران در سال ۱۴۰۲برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به منظور اجرایی شدن برنامه های ابلاغی فصل تابستان ، دستورالعمل برنامه عملیاتی توسعه هواشناسی کشاورزی سال ۱۴۰۲ که توسط سازمان هواشناسی کشور ارسال شد، اولین نشست بررسی اجرایی شدن برنامه عملیاتی توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) سال جاری با حضور مدیرکل و اعضای محترم کمیته توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی مازندران در اداره تحقیقات هواشناسی‌کشاورزی قراخیل قائمشهر برگزار شد.

در این نشست احمد اسدی معاونت توسعه و پیش بینی، محمد علی ملکی رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی و همچنین محمدرضا شعبانپور دبیر نشست،  توضیحات مبسوطی درخصوص میزان دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در سامانه تهک از زمان شروع تا کنون پرداخته و از مشارکت دیگر اعضای کمیته توسعه هواشناسی کاربردی استان در مسیر تحقق برنامه های عملیاتی مورد نظر سازمان تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان نیز ضمن قدردانی از نحوه اجرای اهداف تعیین شده تهک، نسبت به ادامه روند اجرایی برنامه های مورد نظر استانی مطابق با برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سازمان تا پایان سال جاری تأکید نموده و برگزاری منظم جلسات تهک در اداره کل هواشناسی و ادارات تحقیقات هواشناسی‌کشاورزی تابعه و همچنین خدمت‌رسانی و تکریم کاربران حوزه کشاورزی استان را حائز اهمیت دانستند.

در ادامه دیگر اعضای محترم حاضر در نشست نیز درخصوص اجرای بهینه مفاد برنامه‌های عملیاتی توسعه هواشناسی کاربردی به بحث و تبادل نظر پرداختند.